شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
72نقش تغذيه در مديريت بيماري سلتخصصي 6 ساعت1399/07/051399/07/0708:0023:550شروع آزمون
73اصول حسابداري 2تخصصي 6 ساعت1399/07/051399/07/0908:0023:550شروع آزمون