شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
26بهداشت حرفه اي در بيمارستانتخصصي 6 ساعت1399/03/031399/03/0908:0023:550شروع آزمون